วิสัยทัศน์ พันธกิจ

รงเรียนบ้านคกเลา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

 พันธกิจ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึง  พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษจัดการศึกษาเน้นความรู้คู่คุณธรรมตามแนวคิด  555 แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต จัดการเรียนรู้โดยให้ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม

ą
โรงเรียนบ้านคกเลา อำเภอเชียงคาน,
6 ก.พ. 2559 07:07
Comments